Logo IBR

Technický dozor stavebníka

Kompletně a kvalifikovaně kontrolujeme kvalitu prováděných prací na vaší stavbě.

Datové služby

Všechno musí sedět – na centimetr, i na korunu

Předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu

Průběžná kontrola kvality, kvantity a termínů prováděných stavebních prací podle jejich postupu, při případném přerušení stavby bude četnost kontrol upravena dodatkem ke smlouvě

Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci zadavateli, v případě nevyřešených rozporů upozorní neprodleně zástupce zadavatele na tyto skutečnosti

Ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby v souladu se stavebním povolením, kontrola a dohled nad odstraňováním závad zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby

Kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele, vypracování pravidelných měsíčních zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnání plánovaných a skutečných nákladů stavby

Zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s projektanty, zhotovitelem a zadavatelem

Na stavbě musí být pořádek

Organizace kontrolních dnů na stavbě min 1 × za 14 dní, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z nich

Koordinace veškerých činností s ohledem na podmínky výstavby uvedených v SoD a PD a s ohledem na návaznost dalších staveb dotýkajících se předmětu díla

Zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám

Zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem

Kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými

Dokumentace a doklady

Pořizování fotodokumentace a videodokumentace v průběhu stavby, případně dalších dokladů o průběhu realizace stavby

Průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení, přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukci a stavebních prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.)

Zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek

Průběžná příprava dokladů nutných pro odevzdání a převzetí díla a jeho kolaudaci a uvedení do provozu

Zpracování informací o stavbě dle požadavku objednatele

Zajištění aktivace stavby

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás