S čím vám pomůžeme

Nabízíme komplexní služby pro investory, projektanty i dodavatele.

Technický dozor stavebníka

 • odevzdání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu
 • průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu, při případném přerušení stavby bude četnost kontrol upravena dodatkem ke smlouvě
 • kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace výstavby (zejména zákonem ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy)
 • kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 • ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby
 • kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele, vypracování pravidelných měsíčních zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnání plánovaných a skutečných nákladů stavby
 • kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací dle SoD se zhotovitelem
 • zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s projektanty, zhotovitelem a zadavatelem
 • dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací
 • systematické doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí
 • kontrola čerpání nákladů stavby
 • pořizování fotodokumentace a video-dokumentace v průběhu stavby, případně dalších dokladů o průběhu realizace stavby 
 • organizace kontrolních dnů na stavbě min 1 x za 14 dní, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z nich
 • koordinace veškerých činností s ohledem na podmínky výstavby uvedených v SoD a PD a s ohledem na návaznost dalších staveb dotýkajících se předmětu díla
 • vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů
 • posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů
 • zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalováni změnových listů zpracovaných zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám
 • bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci zadavateli, v případě nevyřešených rozporů upozorní neprodleně zástupce zadavatele na tyto skutečnosti
 • stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem svým podpisem
 • zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem 
 • poskytování informací a odborných konzultací zadavateli a dalším účastníkům stavby a dotčeným subjektům
 • kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
 • spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad
 • průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukci a stavebních prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.)
 • zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
 • spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • průběžná příprava dokladů nutných pro odevzdání a převzetí díla a jeho kolaudaci a uvedení do provozu
 • zpracování informací o stavbě dle požadavku objednatele
 • zajištění aktivace stavby

Společně dovedeme vaše vize k cíli

Potřebujete nastartovat stavební projekt či slibnou kariéru?

Kontaktujte nás