Logo IBR

Supervize projektu

Kontrolovat, kontrolovat a znovu kontrolovat. Protože na stavbě je všechno důležité.

Datové služby

Kontrola soupisů prací stavebních objektů v rozsahu:

Kontrola úplnosti soupisů prací a případné doplnění chybějících položek

Kontrola správnosti a úplnosti výkazu výměr rozhodujících položek soupisů prací v návaznosti na projektovou dokumentaci

Kontrola souladu soupisu prací se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2019 Sb.

Kontrola zařazení stavebních prací (položek) do správného číselného znaku dle OTSKP či CS ÚRS

Kontrola správné tvorby individuálních položek (takových, které nejsou obsaženy v OTSKP či ÚRS)

Kontrola dodržování předepsaných měrných jednotek

Kontrola duplicity stavebních prací

Kontrola správného vyplnění krycích listů

Telefonické, e-mailové i osobní konzultace ve vztahu k prováděné kontrole soupisu prací

„Dílčí protokol“ obsahující výčet nedostatků v podrobnosti členění po jednotlivých položkách

Po opravě soupisů prací zapracováním připomínek konzultanta (zajistí objednatel u příslušného projektanta) bude provedena konzultantem následná kontrola, jejíž součástí bude vystavení „Kontrolního protokolu“ stvrzujícího, že soupis prací je zpracován správně

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás