S čím vám pomůžeme

Nabízíme komplexní služby pro investory, projektanty i dodavatele.

Supervize projektu

 • Kontrola soupisů prací stavebních objektů v rozsahu: 
 • Kontrola úplnosti soupisů prací a případné doplnění chybějících položek 
 • Kontrola správnosti a úplnosti výkazu výměr rozhodujících položek soupisů prací v návaznosti na projektovou dokumentaci 
 • Kontrola souladu soupisu prací se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. 
 • Kontrola zařazení stavebních prací (položek) do správného číselného znaku dle OTSKP-SPK či CS ÚRS 
 • Kontrola správné tvorby individuálních položek (takových, které nejsou obsaženy v OTSKP- SPK či ÚRS) 
 • Kontrola dodržování předepsaných měrných jednotek 
 • Kontrola duplicity stavebních prací 
 • Kontrola správného vyplnění krycích listů 
 • Telefonické, e-mailové i osobní konzultace ve vztahu k prováděné kontrole soupisu prací
 • „Dílčí protokol" obsahující výčet nedostatků v podrobnosti členění po jednotlivých položkách 
 • Po opravě soupisů prací zapracováním připomínek konzultanta (zajistí objednatel u příslušného projektanta) bude provedena konzultantem následná kontrola, jejíž součástí bude vystavení „Kontrolní protokol“ stvrzujícího, že soupis prací je zpracován správně

Společně dovedeme vaše vize k cíli

Potřebujete nastartovat stavební projekt či slibnou kariéru?

Kontaktujte nás