S čím vám pomůžeme

Nabízíme komplexní služby pro investory, projektanty i dodavatele.

Koordinátor BOZP

 • přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP ve fázi realizace“
 • zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě
 • ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd. 
 • kontrola informovanosti u všech dotčených podzhotovitelů stavby s Plánem BOZP na staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik
 • upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření
 • oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy
 • sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce
 • zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 • zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky
 • vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy
 • provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace
 • provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zák. 309/2006 Sb.

Společně dovedeme vaše vize k cíli

Potřebujete nastartovat stavební projekt či slibnou kariéru?

Kontaktujte nás