Logo IBR

Inženýring

Projednáme, zajistíme, vyřídíme – od průzkumů přes povolení až po všechny nutné smlouvy.

Datové služby

Předprojektová příprava
Zajistíme hydrogeologické, radonové průzkumy, výškopisné a polohopisné zaměření a další předprojektové činnosti, které investor stavby musí zajistit.

Zjišťovací řízení
Zpracujeme „Oznámení záměru“, projednáme zjišťovací řízení na příslušném úřadu, zajistíme případný proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí, vč. dokumentace.

Územní a stavební řízení
Vypracujeme projektovou dokumentaci k územnímu řízení i stavebnímu povolení a projednáme ji s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení, vlastníky dotčených pozemků i se správci stávající infrastruktury. Získáme pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Změna stavby před dokončením
Změny, které nastanou v průběhu výstavby, projednáme s dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem a získáme „Povolení změny stavby před jejím dokončením“.

Kolaudační souhlas
S orgány státní správy a stavebním úřadem získáme kolaudační souhlas nebo povolení stavby k provozu. V případě nedokončené stavby zajistíme povolení předčasného užívání, popřípadě zkušebního provozu.

Majetkoprávní činnost
Uzavíráme všechny typy smluv: kupní, nájemní, o zřízení služebnosti, případně budoucí kupní, budoucí smlouvy o zřízení služebnosti.

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás