POLITIKY integrovaného systému managementu
společnosti IBR Consulting, s.r.o.

Dokument v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 stanovuje politiky dílčích systémů managementu (QMS, EMS a SMBOZP) integrovaných do společného systému managementu (IMS). 


Politika kvality 

Politika kvality vyjadřuje závazky vedení společnosti v oblastech klíčových pro spokojenost zákazníků a celkový rozvoj společnosti. 

1/ Vztah k zákazníkům 

 • Za všech okolností, vždy včas a v očekávané kvalitě plnit požadavky našich zákazníků. 
 • Úzce se zákazníky spolupracovat a vytvářet oboustranně prospěšné dlouhodobé vztahy. 
 • Profesionální a čestné jednání. 

2/ Úloha pracovníků 

 • Důsledně prosazovat požadavek na vysokou profesionální a odbornou úroveň pracovníků. 
 • Plně využívat a rozvíjet tvůrčí potenciál pracovníků. 
 • Kvalita odvedené práce je individuálním závazkem a odpovědností každého pracovníka. 
 • Vytváření podmínek pro loajalitu pracovníků a jejich aktivní účast na zlepšování společnosti. 

3/ Systém managementu kvality (QMS) 

 • S využitím normy ČSN EN ISO 9001 realizovat procesní systém řízení společnosti (systém ma-nagementu kvality), jako nástroj k optimalizaci všech procesů a k jejich neustálému zlepšování 


Environmentální politika 

Environmentální politika definuje závazek vedení společnosti a hlavní nástroje určené k minimalizaci do-padů činností společnosti na životní prostředí. 

1/ Zlepšování kvality životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj

 • Hledisko prevence a zlepšování kvality životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje je nedíl-nou součástí rozhodování na všech řídících úrovních společnosti. 
 • Tento přístup společnost uplatňuje nejen vzhledem k vlastním činnostem, které mají přímé dopa-dy do jednotlivých složek ŽP (např. hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energií nebo vzniku odpadů), ale rovněž i do poskytovaných služeb (např. kontrola plnění povinností zho-tovitele v průběhu výstavby) 

2/ Soulad s právními předpisy 

 • Plnění legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí je samozřejmou součástí všech činností společnosti na všech stupních řízení. 
 • Soulad činností s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany ŽP je pod trvalým dohledem účinného systému kontrol. 

IBR Consulting, s.r.o. Politiky IMS platnost od 1. 11. 2016 / revidované znění z 1. 12. 2017 strana 2/2 

3/ Odpovědnost pracovníků 

 • V souladu se současným stavem vědeckého poznání vzdělávat, motivovat a vést pracovníky k šetrnosti k ŽP a to nejen v rámci plnění jejich pracovních povinností ve společnosti, ale i mimo ni. 
 • Zvyšovat povědomí pracovníků o významu ochrany životního prostředí, o vlivu vykonávaných činností na ŽP a možnostech přispět k minimalizaci negativních dopadů. 

4/ Komunikace 

 • K zásadám komunikace patří otevřený přístup k informacím o environmentálních aspektech spo-lečnosti, efektivní výměna informací v rámci společnosti i s ostatními zainteresovanými stranami (veřejnost, obchodní partneři, orgány státní správy) a vyhodnocování získaných podnětů k dalšímu zlepšování. 

5/ Systém environmentálního managementu (EMS) 

 • Podle normy ČSN EN ISO 14001 realizovat a neustále zlepšovat systém environmentálního ma-nagementu, který je základem pro plnění závazků Environmentální politiky a trvalé zlepšování environmentálního profilu společnosti. 


Politika BOZP 

Politika BOZP definuje hlavní zásady pro trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

1/ Prevence rizik, vzniku úrazů a poškození zdraví

 • Soustavně a kvalifikovaně vyhledávat a hodnotit rizika možného ohrožení života a zdraví všech osob na pracovištích společnosti, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci. 

2/ Soulad s právními předpisy 

 • Trvale plnit všechny požadavky právních předpisů v oblasti BOZP a realizovat účinný systém kontrol k ověřování souladu s právními předpisy. 
 • Zajišťovat rychlou nápravu zjištěných nedostatků. 

3/ Účast pracovníků 

 • Trvale vzdělávat a motivovat všechny pracovníky k posilování vlastní odpovědnosti za zajištění BOZP jako nedílné součásti jejich pracovních povinností 
 • Podporovat zapojení pracovníků a jejich zástupců na rozvíjení systému managementu BOZP. 

4/ Zajištění zdrojů 

 • Zajišťovat dostatečné zdroje na financování oblasti BOZP a tyto zdroje směrovat adekvátně k bezpečnostním rizikům. 

5/ Systém managementu BOZP (SMBOZP) 

 • Podle normy ČSN OHSAS 18001 realizovat a neustále zlepšovat systém managementu BOZP, který je základem pro plnění závazků politiky BOZP a trvalé zlepšování bezpečnostních ukazatelů. 


V Praze dne 1. 12. 2017 

Ing. František Benč, ředitel společnosti